As ng’cula lengoma
I know where you belong
With a smile on your face

Mdali wam ayaphela amandla
Kubuya zonk’ insuku nginawe
Mdali wam ayaphela amandla
Kubuya zonk’ insuku nginawe

Lezonyembezi aziweli phansi
Qina bezekela, uJesu uyakuzwa
Kuyenyukela ngath’ uyahluleka
Wena bekezela, wena qinisela

Oh mama, Kub’hlungu baba
Amanxeba egobhoz’ igazi

Baba s’hlabelela
K’leIndustry umngan us’lahlekele
Inzondo usathan’ usabalele
Haleluta, as’cule sihlabalele
Igazi nonoya usikelele
Umhlab’ unenzondo uwthethelele

Haw baba syacela uskhusele
Aw, nkosi mmukele
Masango ezulwin ‘umvulele
Haw leyongelosi us’gcinele
Aweth’ amaphupho ashabalele
Cela sikhuleke

Mdali wam ayaphela amandla
Kubuya zonk’ insuku nginawe
Mdali wam ayaphela amandla
Kubuya zonk’ insuku nginawe

Lezonyembezi aziweli phansi
Qina bezekela, uJesu uyakuzwa
Kuyenyukela ngath’ uyahluleka
Wena bekezela, wena qinisela

Oh mama, Kub’hlungu baba
Amanxeba egobhoz’ igazi

Mhlaba awnoni
Us’phuca amaciko ethu
(Us’phuca amaciko ethu)

Inhliziyo yam ithwele kanzima
Ngizibuz’ imibuzo
Engenayo impendulo
Ngabe kutheni na?
Aw ngabe kungani na?

Ulale ngok’thula qhawe lakithi
Uphumule ngoxolo
Uy’bekile induku ebandla
Inkos’ ikwamukele
Indlela yethu sonke le

Uphumule ngoxolo
Uy’bekile induku ebandla
Ulale ngoxolo oh

Mdali wam ayaphela amandla
Kubuya zonk’ insuku nginawe
Mdali wam ayaphela amandla
Kubuya zonk’ insuku nginawe

Lezonyembezi aziweli phansi
Qina bezekela, uJesu uyakuzwa
Kuyenyukela ngath’ uyahluleka
Wena bekezela, wena qinisela

Oh mama, Kub’hlungu baba
Amanxeba egobhoz’ igazi